Neidio i'r cynnwys

22BET COFNODI

CANLLAW I 2024

Camau Cyflym i Gofrestru yn 22Bet

 1. I gofrestru, you need to click on the 22Bet Registration button, sy'n cael ei amlygu gan ei liw gwyrdd llachar ar y brig, ger y gornel dde.
 2. Y ffordd arall yw o'r botwm gyda'r un label – 22bet Register, o dan y slip betio ar ochr dde'r dudalen.
 3. Once you open the 22bet registration page, rhaid i chi lenwi'r holl feysydd gofynnol i allu cwblhau'r broses gofrestru.
 4. Gallwch ddewis rhwng cofrestriad llawn a chofrestriad trwy rwydweithiau cymdeithasol neu negeswyr.

Gyda'r naill fath o gofrestriad, rhaid i chi gytuno i'r telerau defnyddio ar y diwedd er mwyn cwblhau a chreu cyfrif gyda 22Bet.

22cofrestru bet

Pam Cofrestru gyda 22Bet?

Mae cofrestru ar wefan y bwci yn dod â digon o fanteision, y byddwn yn tynnu sylw ato isod. Ni all defnyddwyr nad ydynt wedi cofrestru weld gwybodaeth fanwl am yr adrannau.

 1. Upon 22Bet Registration and after making the first deposit, mae pob cwsmer newydd yn derbyn bonws o 100% ar swm y blaendal. Gallwch ddewis rhwng bonws ar gyfer yr adran Chwaraeon, a bonws ar gyfer yr adran Casino.
 2. Mae gan y wefan sgwrs fyw, y gallwch ofyn cwestiynau i'r staff cymorth sydd ar ddyletswydd unrhyw bryd drwyddynt.
 3. Mae'r wefan yn cefnogi fersiynau yn 60 ieithoedd
 4. Mae gan y casino 22Bet gasgliad o gemau gan lawer o wahanol ddatblygwyr, ac ychwanegir at y rhestr yn barhaus. Mae hyn yn sicrhau amrywiaeth i chwaraewyr.
 5. Mae'r wefan yn cynnig fersiwn symudol cyfleus, yn ogystal â dau ap symudol – ar gyfer iOS ac ar gyfer Android.

22Bet Cofrestru – Arweinlyfr Manwl

After clicking the 22bet Register button, mae'r opsiwn cofrestru llawn yn agor. O'r ddolen ar y dde uchaf gallwch ddewis cofrestru trwy rwydwaith cymdeithasol neu negesydd, ac o'r ddolen ar y chwith uchaf gallwch ddychwelyd i'r opsiwn cofrestru llawn.

Creu Cyfrif trwy Rwydwaith Cymdeithasol neu Messenger

The shorter 22Bet registration option is via a social network or messenger. Ond mae'r rhwydweithiau hyn yn hysbys ac yn cael eu defnyddio'n bennaf yn Rwsia. O'r rhain, mae rhwydwaith Google Plus hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth y tu allan i Rwsia.

Yma dim ond angen i chi ddewis yr arian cyfred, gwlad a rhwydwaith cymdeithasol, and then agree to the bookmaker’s Terms and Conditions to complete the 22Bet Registration.

Ond dylai'r rhai y mae'n well ganddynt y dull hwn o gofrestru gofio y bydd yn rhaid iddynt hefyd lenwi eu manylion personol yn ddiweddarach, fel cwsmeriaid yn mynd trwy'r opsiwn llawn.

Creu Cyfrif 22Bet gyda Chofrestriad Llawn – Cam wrth gam

In the full 22Bet Registration window that opens after clicking on the registration button, rhaid i chi lenwi eich data personol fel a ganlyn:

 1. Yn gyntaf llenwch y cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei ddefnyddio yn 22Bet.
 2. Yn ail, llenwch eich enw.
 3. Trydydd, llenwch eich enw olaf.
 4. Pedwerydd, llenwch y cyfrinair y byddwch yn ei ddefnyddio ar y wefan.
 5. Yn bumed, dewiswch o ba wlad rydych chi'n defnyddio'r wefan. Mae'r system yn canfod o ba wlad rydych chi'n dod. Defnyddir cwymplen i ddewis gwlad arall.
 6. Chweched, dewiswch yr arian cyfred y byddwch yn ei ddefnyddio. Mae'r system yn dewis yn awtomatig o'ch lleoliad, ond gallwch ddewis arian cyfred arall o'r gwymplen.
 7. Seithfed, rhaid i chi dicio’r blwch cyn y datganiad eich bod yn derbyn Telerau ac Amodau’r bwci.
 8. Wythfed, all you have to do is click on the green 22BET REGISTER button to finish registering.

Eglurhad a Rheolau Pwysig ar gyfer Cofrestru 22Bet

– Mae'n bwysig eich bod yn nodi cyfeiriad e-bost cyfredol gan y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i'r tîm cymorth gysylltu â chi. Os nad yw eich e-bost yn gyfredol, you will not be able to receive the link to confirm your 22Bet Registration or receive notifications, megis taliadau bonws cyfredol neu sydd ar ddod a gwybodaeth bwysig arall.

Once you complete the full 22bet registration procedure, bydd ffenestr yn agor lle byddwch yn gweld cod 9 digid. Dyma'ch enw defnyddiwr ar gyfer y wefan. Byddwch hefyd yn gweld blwch i nodi'ch cyfrinair.

– O fewn 72 oriau, rhaid i chi gadarnhau eich cofrestriad trwy ddolen y byddwch yn ei dderbyn trwy e-bost.

– Gallwch ysgrifennu'r cod, sef eich enw defnyddiwr ar gyfer y wefan, ond gallwch hefyd fewngofnodi i'ch cyfrif gyda'ch cyfeiriad e-bost.

– Ar ôl cofrestru, mae angen i chi nodi pa fonws croeso rydych chi am ei ddefnyddio – ar gyfer yr adran Chwaraeon neu'r adran Casino, neu ddatgan nad ydych am ddefnyddio unrhyw fonysau.

Diogelwch Wrth Gofrestru a Defnyddio'r Safle

Mewnbynnu data personol, mae anfon copi o ddogfen ddilysu a defnyddio dulliau talu yn 22Bet wedi'u diogelu'n llawn. Mae'r bwci wedi'i drwyddedu gan Awdurdodau Hapchwarae Curacao. Rhif y drwydded yw 8048/JAZ. Fe'i cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 16, 2018 ac mae'n ddilys tan fis Tachwedd 28, 2024.


22Bet Cofrestru trwy Ffôn Symudol

Pan fyddwch chi'n cofrestru trwy fersiwn symudol y wefan neu drwy'r apiau, mae'r weithdrefn yr un peth, gyda dewis o un o'r ddau fath o gofrestriad.

– Mae'r fersiwn lawn hefyd angen cadarnhad o gofrestriad trwy ddolen o fewn 72 oriau.

– Wrth gofrestru trwy ddyfais symudol, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r fersiwn Saesneg. Mae'r ffurflen gofrestru yn cael ei llwytho yn Saesneg.


22Bet Gwirio Cyfrif

Mae dilysu yn weithdrefn a ddefnyddir gan bob bwci ar-lein i wirio hunaniaeth cwsmeriaid. Rhywbryd ar ôl i chi gofrestru, gofynnir i chi wirio eich manylion personol trwy ddogfen adnabod. Dyma sut mae'r weithdrefn yn gweithio.

Sut ydw i'n Gwirio yn 22Bet?

Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif trwy gofrestru llwyddiannus, rhaid i chi lenwi rhai manylion personol ynddo. Mae'r rhain yn cynnwys:

– eich dyddiad geni;

– y gyfres o'ch dogfen adnabod a dderbynnir gan y bwci (cerdyn adnabod neu basbort);

– eich rhif adnabod;

– ym mha sir a lleoliad rydych chi'n byw.

Mae dilysu trwy ddogfen yn cael ei wneud ar ôl galwad gan y bwci. Mae'n cael ei anfon i'r cyfrif ar y wefan. Rhaid i chi anfon copïau wedi'u sganio neu ffotograffau o'ch dogfennau adnabod i gadarnhau'r manylion personol a gofnodwyd wrth gofrestru. Anfonir y copïau neu'r lluniau trwy e-bost.

Pan gewch eich Anogwr i Ddilysu Eich Cyfrif 22Bet, Mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

– Anfon copi (sgan neu lun) o’r ddogfen adnabod i dîm y bwci

ar gyfer dogfennau fel cerdyn adnabod rhaid i chi wneud copïau o ddwy ochr y ddogfen.

– 22Bet fel arfer yn gofyn am y weithdrefn hon cyn caniatáu cais tynnu'n ôl.

Dilysu Trosglwyddiadau Banc

Pan fydd trafodiad yn cael ei wneud trwy drosglwyddiad banc, mae gan y bwci y gofynion ychwanegol canlynol:

– Os ydych yn defnyddio cerdyn credyd, rhaid i chi wneud copïau o ddwy ochr y cerdyn. Rhaid i'r ochr gefn gael eich llofnod.

– Rhaid i chi anfon copi o ddogfen swyddogol yn dangos eich cyfeiriad post os yw'r cyfeiriad yn wahanol i'ch cyfeiriad parhaol ar eich ID.

– Efallai y bydd y bwci angen dogfennau eraill yn ôl ei ddisgresiwn.

Dilysiad ar gyfer Tynnu E-waled yn Ôl

Ar gyfer y math hwn o dynnu'n ôl, 22Bet efallai y bydd angen dogfennaeth ychwanegol os yw swm y trafodiad yn fwy na therfyn penodol


Crynodeb

Mae cofrestru ar wefan 22Bet yn hawdd. Llenwch yr holl fanylion ar ôl dewis sut i gofrestru. Full 22Bet registration is preferable, fel y llwybr byr, trwy rwydwaith cymdeithasol neu negesydd, ni fydd yn eich arbed rhag nodi'r manylion hyn ychydig yn ddiweddarach.

Mae'n bwysig dewis y bonws, naill ai ar gyfer yr adran chwaraeon neu'r casino, ar ôl cofrestru i allu manteisio ar y symiau cymhelliant. Cyflawnwch y rheolau sy'n ymwneud â defnyddio'r symiau bonws, ac mae bonysau pellach yn aros amdanoch chi, ynghyd ag amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a gemau casino, fel cwsmeriaid cofrestredig eisoes y bwci.